Aydınlatma Metni

Aydınlatma Metni

NEBİM NEYİR BİLGİSAYAR HİZMETLERİ ANONİM ŞİRKETİ

Kişisel Verilerin Korunması ve İşlenmesi Aydınlatma Metni

1. VERİ SORUMLUSU

Kişisel verileriniz veri sorumlusu sıfatıyla Nebim Neyir Bilgisayar Anonim Şirketi (“Nebim” veya “Şirket”) tarafından, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“Kanun”) uyarınca aşağıda açıklanan kapsamda işlenebilecektir.

2. KİŞİSEL VERİLERİNİZİN İŞLENME AMAÇLARI

Kişisel verileriniz, Kanun’da öngörülen temel ilkelere uygun olarak ve Kanun’un 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları dahilinde, ürün ve hizmetlerimize ilişkin deneme ve başvuru taleplerinin toplanması, deneme, başvuru ve sair taleplerin ve iletişimlerin sonuçlandırılması amacıyla gerekli iş ve işlemlerin iş birimlerimiz tarafından gerçekleştirilmesi, platform üzerinde gerçekleştirilen işlemlerin güvenliğinin sağlanması, platformun performans ve işlevselliğinin arttırılması, müşteri ilişkileri yönetimi ve kurumsal iletişim amaçları başta olmak üzere operasyonel ve ticari faaliyetlerimizin gerçekleştirilmesi, ürün ve hizmetlerimizden ilgili kişilerin faydalandırılması ve Şirket ile ilişki içerisinde bulunan tarafların hukuki ve ticari güvenliğinin sağlanması, Şirketimizin hukuki yükümlülüklerini yerine getirmesi ile açık rızanızın bulunması halinde kişiye özel pazarlama veya tanıtım aktivitelerinin gerçekleştirilmesi, pazarlama ve yeniden hedefleme odaklı veri analitiği çalışmalarının gerçekleştirilmesi, kampanya, promosyon veya tanıtım süreçlerinin ve müşteri memnuniyeti veya tecrübesine yönelik aktivitelerin yürütülmesi amaçlarıyla ve açık rızanızın bulunması veya ilgili mevzuatın izin vermesi halinde iletişim adresinize Nebim ürün ve hizmetlerine ilişkin reklam, promosyon, kampanya ve benzeri ticari elektronik ileti gönderilmesi (“Amaçlar”) işlenebilecektir.

3. KİŞİSEL VERİLERİNİZİN AKTARILDIĞI TARAFLAR VE AKTARIM AMAÇLARI

Toplanan kişisel verileriniz, Amaçlar’ın gerçekleştirilmesi doğrultusunda iş ortaklarımıza, tedarikçilerimize, kanunen yetkili kamu kurumlarına ve kanunen yetkili özel kişilere Kanun’un 5. ve 6. maddelerinde düzenlenen veri işleme şartları kapsamında Kanun’un 8. ve 9. maddelerinde belirtilen kişisel verilerin aktarılmasına ilişkin kurallara uygun olarak aktarılabilecektir. Açık rızanızın bulunması halinde kişiye özel pazarlama veya tanıtım aktivitelerinin gerçekleştirilmesi, pazarlama ve yeniden hedefleme odaklı veri analitiği çalışmalarının gerçekleştirilmesi, kampanya, promosyon veya tanıtım süreçlerinin ve müşteri memnuniyeti veya tecrübesine yönelik aktivitelerin yürütülmesi amaçlarıyla verilerinizin iş ortaklarımızla ve tedarikçilerimizle paylaşılabilecektir. İlgili mevzuatın açık rıza gerektirdiği hallerde açık rızanızın bulunması durumunda sağladığınız iletişim adresinize reklam, promosyon, kampanya ve benzeri ticari elektronik ileti gönderilmesi amacıyla kişisel verileriniz tedarikçilerimizle paylaşılabilecektir.

4. KİŞİSEL VERİLERİNİZİN TOPLANMA YÖNTEMİ VE HUKUKİ SEBEBİ

Kişisel verileriniz Şirketimiz ile temas etmeniz halinde, Şirketimizin internet siteleri, platformları ve portalleri, elektronik posta, telefon, kanalı vasıtasıyla elektronik ortamdan, Şirket etkinlikleri sırasında ve sair üçüncü taraf etkinlikleri/görüşmeleri sırasında fiziki olarak ve iş ortaklarımız kanalı ile toplanmakta ve kişisel verileriniz Kanun’un 5. ve 6. Maddelerine uygun olarak aşağıdaki hukuki sebepler ile işlenmektedir.

Şirket’in meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olmasına ilişkin hukuki sebebe dayalı olarak;

 • Ürün ve hizmetlerimize ilişkin deneme ve başvuru taleplerinin toplanması,
 • Taleplerin ve iletişimlerin sonuçlandırılması amacıyla gerekli iş ve işlemlerin iş birimlerimiz tarafından gerçekleştirilmesi,
 • Platform üzerinde gerçekleştirilen işlemlerin güvenliğinin sağlanması,
 • Platformun performans ve işlevselliğinin arttırılması,
 • Müşteri ilişkileri yönetimi ve kurumsal iletişim,
 • Operasyonel ve ticari faaliyetlerimizin gerçekleştirilmesi,
 • Şirket ile ilişki içerisinde bulunan tarafların ticari güvenliğinin sağlanması,
 • İlgili mevzuatın izin vermesi halinde iletişim adresinize Nebim ürün ve hizmetlerine ilişkin reklam, promosyon, kampanya ve benzeri ticari elektronik ileti gönderilmesi.

Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması hukuki sebebine dayalı olarak;

 • Deneme ve başvuru taleplerinin sonuçlandırılması amacıyla gerekli iş ve işlemlerin iş birimlerimiz tarafından gerçekleştirilmesi,
 • Ürün ve hizmetlerimizden ilgili kişilerin faydalandırılması.

Şirket’in hukuki yükümlülüğüne ilişkin hukuki sebebe dayalı olarak;

 • Şirket ile ilişki içerisinde bulunan tarafların hukuki güvenliğinin sağlanması,
 • Şirketimizin hukuki yükümlülüklerini yerine getirmesi.

Veya açık rızanıza dayalı olarak ise kişisel verileriniz aşağıdaki kapsamda işlenebilecektir;

 • Kişiye özel pazarlama veya tanıtım aktivitelerinin gerçekleştirilmesi, pazarlama ve yeniden hedefleme odaklı veri analitiği çalışmalarının gerçekleştirilmesi, kampanya, promosyon veya tanıtım süreçlerinin ve müşteri memnuniyeti veya tecrübesine yönelik aktivitelerin yürütülmesi,
 • İlgili mevzuatın açık rıza gerektirdiği hallerde açık rızanızın bulunması durumunda sağladığınız iletişim adresinize reklam, promosyon, kampanya ve benzeri ticari elektronik ileti gönderilmesi.

5. KİŞİSEL VERİ SAHİBİ OLARAK KANUN’UN 11. MADDESİNDE SAYILAN HAKLARINIZ

Kişisel veri sahibi olarak Kanun’un 11. maddesinde sıralanan ve aşağıda belirtilen haklarınıza yönelik başvurularınızı, aşağıdaki başvuru yöntemlerinden herhangi birini kullanarak veya mevzuatta öngörülen sair yöntemler ile şirketimize iletebilirsiniz.

 • Kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme,
 • Kişisel verileriniz işlenmişse, buna ilişkin bilgi talep etme,
 • Kişisel verilerinizin işlenme amacını ve kişisel verilerinizin işlenme amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
 • Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
 • Kişisel verilerinizin eksik veya yanlış işlenmiş olması halinde bunların düzeltilmesini talep etme,
 • İlgili mevzuatta öngörülen şartlar çerçevesinde kişisel verilerinizin silinmesini veya yok edilmesini isteme,
 • İlgili mevzuat uyarınca yapılan düzeltme, silme ve yok edilme işlemlerinin, kişisel verilerinizin paylaşıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 • İşlenen kişisel verilerinizin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle sizin aleyhinize bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
 • Kişisel verilerinizin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız halinde, zararın giderilmesini talep etmek.

Talebinizin niteliğine göre en kısa sürede ve en geç otuz gün içinde başvurularınız ücretsiz olarak sonuçlandırılacaktır; ancak işlemin ayrıca bir maliyet gerektirmesi halinde Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından belirlenecek tarifeye göre tarafınızdan ücret talep edilebilecektir.

Choose Your Color
Purchase now $17
You will find much more options for colors and styling in admin panel. This color picker is used only for demonstation purposes.